-گواهی ثبت برند -اساسنامه شرکت -آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت -مدارک شخصی مدیرعامل