مزایای کار با کارخانه ظرفیت بسیار زیاد است اما اگر بخواهیم بطور مختصر آن را بیان کنیم این است که سرعت در تولید محصولات و عرضه آن-کاهش سرمایه گذاری -تولید برند بدون نیاز به کارخانه و تجهیزات-عدم نیاز به نیروی انسانی-کاهش هزینه های جانبی-ریسک پذیری کمتر-صرفه جویی در زمان